«مدیرسوشال» جدیدترین اتفاقات و تغییرات شبکه های اجتماعی را پوشش خواهد داد و به معرفی ابزارهای آنالیز و مدیریت شبکه‌های اجتماعی خواهد پرداخت.